Strona główna

Plany » CKU » Strona główna

 UWAGA !!!!! 

WAŻNA INFORMACJA

 

Od 01.10.2019 r. zajęcia dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych będą odbywały się w PONIEDZIAŁKI i PIĄTKI.

 

Zajęcia z sobót przeniesione zostaną na poniedziałki od godz. 15:00 do 20:00.

Kolejność zajęć nie ulega zmianie.

 Zajęcia w piątki pozostają bez zmian.

 

 

INFORMACJA

 Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla
Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Gen. de Gaulle'a 75a - Pani/Pana danych osobowych :

 

I. Administratorem danych jest Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Gen. de Gaulle'a 75a

 II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem – iod@mainsoft.pl,

 III. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz.59 z późn. zm.; tj. Dz.U. 2018 r. poz. 996)

 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 r. nr 3, poz.19 z późn. zm.; tj. Dz.U. 2018 r. poz. 967)

 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1974 r. nr 24, poz. 141 z późn. zm.; tj. Dz.U. 2018 r. poz.917)

 ustawy z 21 listopada 2008 r. - o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 r. poz. 223 z późn. zm.; tj. Dz.U. 2016 r. poz.902)

 ustawy z 7 września 1991 r. - o systemie oświaty (Dz.U. 1991 r. nr 95, poz.425 z późn. zm.; tj. Dz.U. 2017 r. poz.2198)

 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. - o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 r. nr 139, poz.814 z późn. zm.; tj. Dz.U. 2017 r. poz.2159)

 ustawy z 27 października 2017 r. - o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 r. poz.2203)

  

V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

 2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

 3. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

 6. prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

VI. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom;

 2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

 4. podmiotom z którymi współpracuje Administrator w zakresie obsługi interesantów (m.in.: tłumacz przysięgły).

VII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

VIII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 Centrum Edukacji Zawodowej jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, w skład której wchodzi:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego [CKP],
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego [CKU],
 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego [ODiDZ].

 

Celem CKP jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów nauczania zajęć praktycznych na podstawie porozumień zawartych ze szkołami, także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego, organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających przekwalifikowanie.

Centrum Kształcenia Praktycznego posiada nowocześnie wyposażone pracownie: komputerowe, elektroniczne, pomiarów elektrycznych, elektroniki i automatyki, mechaniki pojazdów samochodowych, mechaniki pojazdów motocyklowych, maszyn konwencjonalnych- tokarki, maszyn konwencjonalnych- frezarki, CNC- obrabiarek sterowanych numerycznie, obróbek ręcznych, fryzjerskie wraz z zapleczem socjalnym, gastronomiczne wraz z zapleczami socjalnymi, mechaniki lotniczej wraz z samolotem. Wktórce do użytku zostanie oddana nowoczesna stacja diagnostyczna.

Celem CKU jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanie egzaminów eksternistycznych z zakresu programów nauczania szkół i kursów, opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz materiałów metodycznych dla potrzeb słuchaczy, doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych, udzielanie organizatorom oświaty dorosłych pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej, współpraca
z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą, współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr.

Celem ODiDZ jest dokształcanie pracowników młodocianych zatrudnionych u pracodawców w ramach nauki zawodu
i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zasadniczych Szkołach Zawodowych i Branżowych Szkołach I stopnia
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania.

W ramach Centrum Edukacji Zawodowej funkcjonuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych młodocianych pracowników, w zakresie realizacji celów i zadań Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I stopnia. Dokształcanie młodocianych w Ośrodku odbywa się w formie miesięcznych turnusów.

ODiDZ kształci uczniów w następujących zawodach:

 • Elektryk
 • Mechanik- monter maszyn i urządzeń
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Sprzedawca
 • Drukarz
 • Introligator
 • Piekarz
 • Kucharz
 • Fryzjer
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Ogrodnik

Zapewniamy naszym uczniom praktykę w Centrum Kształcenia Praktycznego, które posiada nowoczesną bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Centrum uzyskało upoważnienia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku na przeprowadzanie zewnętrznych egzaminów zawodowych w następujących zawodach: monter-elektronik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, elektryk, ślusarz, kucharz, technik zywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających.

 

CEZ MALBORK

 • 22 nowocześnie wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu
 • 21 nauczycieli praktycznej nauki zawodu (w tym 14 z uprawnieniami egzaminatorów zewnętrznych egzaminów zawodowych)
 • 21 nauczycieli liceum dla dorosłych
 • Nowoczesne sale wykładowe ze środkami audiowizualnymi.

W Centrum Edukacji Zawodowej  tygodniowo naukę pobiera  535 uczniów praktycznej nauki zawodu oraz 162 słuchaczy LOD.