Strona główna

 

  

Centrum Edukacji Zawodowej jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, 

w skład której wchodzi:

 

Centrum Kształcenia Zawodowego - CKZ
Centrum Kształcenia Ustawicznego -
CKU.

Celem CKZ jest:

 • realizowanie zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu

 • organizowanie egzaminów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z nauki zawodu i przygotowania zawodowego

 • organizowanie dla dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających przekwalifikowanie

 • organizowanie turnusów dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników

 • współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego

 • CKZ jako placówka wspierająca edukację zawodową uczniów prowadzi również zajęcia uzupełniające dla młodocianych

 • organizacja kształcenia ustawicznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, kursach kompetencji ogólnych lub innych kursach umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy lub dodatkowych kwalifikacji.

Pracownie praktycznej nauki zawodu:

 • maszyn konwencjonalnych- tokarki, frezarki

 • mechaniki samochodowej i motocyklowej

 • diagnostyki samochodowej

 • mechaniki lotniczej

 • spawalnia (certyfikowana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach)

 • narzędziowni

 • obróbki plastycznej

 • maszyn sterowanych numerycznie CNC wraz z Centrum Kształcenia Technicznego pod patronatem Firmy HAAS

 • montażu i demontażu

 • instalacji elektrycznych i elektronicznych

 • elektroniki i automatyki

 • gastronomiczne

 • fryzjerskie

CKU- celem jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych organizowanie egzaminów eksternistycznych z zakresu programów nauczania szkół i kursów, doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych, współpracaz organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą, współpraca z urzędami pracy
i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr.

 

W skład CKU wchodzi Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz szkoły branżowej, realizujące zajęcia w trybie zaocznym.

 

CEZ MALBORK

 • 22 nowocześnie wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu

 • 21 nauczycieli praktycznej nauki zawodu (w tym 14 z uprawnieniami egzaminatorów zewnętrznych egzaminów zawodowych)

 • 21 nauczycieli liceum dla dorosłych

 • Nowoczesne sale wykładowe ze środkami audiowizualnymi.

W Centrum Edukacji Zawodowej  tygodniowo naukę pobiera  535 uczniów praktycznej nauki zawodu oraz 162 słuchaczy LOD.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne są zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Gen. de Gaulle'a 75a - Pani/Pana danych osobowych

  

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności w zakładce RODO