DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Strona główna » DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

 

 Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://cez.malbork.pl.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-09-23.

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany).

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

adres e-mail sekretariat@cez.malbork.pl

numer telefonu 55 64 76 778
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Tutaj znajdują się informacje, dotyczące dostępności architektonicznej obiektu, w którym siedzibę ma Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.
Nie wszystko jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. W obiekcie, w którym piętro jest niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem CEZ.

Do budynku prowadzi brama od ul. Gen. CH. de Gaulle’a 75A.
Budynek składa się z trzech części A, B, C, łącznika i piętra.

- Część A, B, C – biuro techniczne (przy drzwiach wejściowych), pomieszczenia warsztatowe i sale dydaktyczne ,
- łącznik -
tu znajduje się sekretariat CKU,
- na piętrze znajduje się część administracyjna (sekretariat, dyrektor, wicedyrektor, księgowość).

1. Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne znajduje się z przodu budynku, prowadzą do niego
dwa stopnie schodów bez podjazdu i barierek.
Wejście
drugie znajduje się z lewej strony budynku za zakrętem w głębi; dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejścidwa stopnie schodów pochylnia z barierką.

2. Opis dostępności łącznika i piętra
Na poziom
+1 (administracyjny) można dostać się tylko schodami. Brak opcji wjazdu wózkiem inwalidzkim. Brak windy i platformy dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje jednak możliwość umówienia się na spotkanie z odpowiednim urzędnikiem, dyrektorem lub wice dyrektorem.

Po łączniku i części A, B, C można swobodnie poruszać się wózkiem inwalidzkim. Swobodnie można dostać się do biura technicznego i sekretariatu CKU.

3. Opis dostosowań - platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne - brak
Pochylnia: przy wejściu głównym brak,
pochylnia z barierką - wejście boczne z lewej strony budynku w głębi
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: tak.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Miejsce postojowe oznaczone - znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim - brak

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Centrum Edukacji Zawodowej dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.