CKU

INFORMACJE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nauka trwa 4 lata ( 8 semestrów) Do szkoły przyjmowani są słuchacze po ukończeniu szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia.

Absolwenci ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ / BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA są przejmowani do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na semestr 3. Nauka trwa 3 lata – 6 semestrów.

Wymagane dokumenty:

➢ podanie (druk dostępny na stronie www.cez.malbork.pl lub sekretariacie CKU)

➢ świadectwo ukończenia szkoły

➢ jedno zdjęcie do legitymacji ( do 24 lat)

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Sesja egzaminacyjna odbywa się na koniec każdego semestru i obejmuje:

a) egzamin pisemny

➢ język polski

➢ matematyka

➢ język angielski

b) egzamin ustny

➢ język polski

➢ matematyka

➢ język angielski

➢ historia i teraźniejszość

➢ geografia

➢ chemia

➢ biologia

➢ fizyka

➢ informatyka

➢ historia

Jeżeli Słuchacz regularnie uczestniczy w zajęciach z przedmiotów nauczania i jest w nich aktywny, oraz uzyska bardzo dobre oceny cząstkowe z przedmiotów nauczania nauczyciel uczący danego przedmiotu może zwolnić słuchacza z ustnych egzaminów semestralnych.

Wpłatę na Radę Słuchaczy należy dokonać na konto 49 1090 1098 0000 0001 4999 9008 (nowy nr konta)

Plan zajęć

Klasa 2LA

Klasa 2LB

Klasa 2LC

Klasa 2LD

Klasa 4LB

Klasa 6LA

Kalendarium

30.01.2023 r.

Rozpoczęcie zajęć w poszczególnych semestrach wg harmonogramu/ planu zajęć słuchaczy

Do 07.02.2023 r.

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych

Do 31.03.2023r.

Termin złożenia prac kontrolnych przez słuchaczy klas: 6LB

03.04.2023r.

Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasie: 6LB

05.04.2023r. godz. 16:00

Rada Pedagogiczna dopuszczająca słuchaczy semestru letniego, klasy: 6LB do sesji egzaminacyjnej

12.04 - 14.04.2023r.

Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy klasy: 6LB

18.04.2023r. godz. 16:00

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klasy: 6LB programowo najwyższej

27.04.2023 r. godz. 16:00

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły dla słuchaczy klasy: 6LB

Do 19.05.2023 r.

Termin złożenia prac kontrolnych słuchaczy pozostałych klas

05.06.2023 r.

Zakończenie zajęć edukacyjnych w pozostałych semestrach

05.06.2023 r. godz. 16:00

Rada pedagogiczna dopuszczająca słuchaczy do sesji egzaminacyjnej

06 – 07.06. i 12 - 14.06.2023r.

Sesja egzaminacyjna „letnia”

15-16.06.2023r.

Egzaminy poprawkowe

19.06.2023r. godz. 16:00

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna pozostałych klas

egzaminy sesja letnia 2023 r.

Matura

Egzamin ustny

Egzamin pisemny poziom podstawowy formuła 2023

Egzamin pisemny poziom podstawowy formuła 2015

Egzamin pisemny poziom rozszerzony formuła 2023

Egzamin pisemny poziom rozszerzony formuła 2015