CKU

INFORMACJE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nauka trwa 4 lata ( 8 semestrów) Do szkoły przyjmowani są słuchacze po ukończeniu szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia.

Absolwenci ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ / BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA są przejmowani do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na semestr 3. Nauka trwa 3 lata – 6 semestrów.

Wymagane dokumenty:

➢ podanie (druk dostępny na stronie www.cez.malbork.pl lub sekretariacie CKU)

➢ świadectwo ukończenia szkoły

➢ jedno zdjęcie do legitymacji ( do 24 lat)

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Sesja egzaminacyjna odbywa się na koniec każdego semestru i obejmuje:

a) egzamin pisemny

➢ język polski

➢ matematyka

➢ język angielski

b) egzamin ustny

➢ język polski

➢ matematyka

➢ język angielski

➢ historia i teraźniejszość

➢ geografia

➢ chemia

➢ biologia

➢ fizyka

➢ informatyka

➢ historia

Jeżeli Słuchacz regularnie uczestniczy w zajęciach z przedmiotów nauczania i jest w nich aktywny, oraz uzyska bardzo dobre oceny cząstkowe z przedmiotów nauczania nauczyciel uczący danego przedmiotu może zwolnić słuchacza z ustnych egzaminów semestralnych.

Wpłatę na Radę Słuchaczy należy dokonać na konto 49 1090 1098 0000 0001 4999 9008 (nowy nr konta)

Plan zajęć

Kalendarium

22.01.2024 r. godz. 15:00

Rozpoczęcie zajęć w poszczególnych semestrach wg planu zajęć słuchaczy

Do 02.02.2024 r.

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych

Do 29.03.2024r.

Ostateczny termin złożenia prac kontrolnych przez słuchaczy klas: 8A, 8B

08.04.2024r.

Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach: 8A i 8B

09.04.2024r. godz. 15:30

Rada Pedagogiczna dopuszczająca słuchaczy semestru letniego, klas: 8A i 8B do sesji egzaminacyjnej

10.04 - 17.04.2024r.

Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy klas: 8A i 8B

18.04.2024r. godz. 15:30

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas: 8A, 8B programowo najwyższych

25.04.2024 r. godz. 16:00

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły dla słuchaczy klas: 8A i 8B

Do 24.05.2024 r.

Ostateczny termin złożenia prac kontrolnych słuchaczy pozostałych klas

10.06.2024 r.

Zakończenie zajęć edukacyjnych w pozostałych semestrach

11.06.2024 r. godz. 15:30

Rada pedagogiczna dopuszczająca słuchaczy do sesji egzaminacyjnej

12 – 18.06.2024 r.

Sesja egzaminacyjna „letnia”

19.06.2024r. godz. 15:30

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna pozostałych klas

egzaminy sesja zimowa 2024 r.

Matura

Egzamin pisemny poziom podstawowy formuła 2023

Egzamin pisemny poziom podstawowy formuła 2015

Egzamin pisemny poziom rozszerzony formuła 2023

Egzamin pisemny poziom rozszerzony formuła 2015