CKU

INFORMACJE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nauka trwa 4 lata ( 8 semestrów) Do szkoły przyjmowani są słuchacze po ukończeniu szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia.

Absolwenci ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ / BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA są przejmowani do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na semestr 3. Nauka trwa 3 lata – 6 semestrów.

Wymagane dokumenty:

➢ podanie (druk dostępny na stronie www.cez.malbork.pl lub sekretariacie CKU)

➢ świadectwo ukończenia szkoły

➢ jedno zdjęcie do legitymacji ( do 24 lat)

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Sesja egzaminacyjna odbywa się na koniec każdego semestru i obejmuje:

a) egzamin pisemny

➢ język polski

➢ matematyka

➢ język angielski

b) egzamin ustny

➢ język polski

➢ matematyka

➢ język angielski

➢ historia i teraźniejszość

➢ geografia

➢ chemia

➢ biologia

➢ fizyka

➢ informatyka

➢ historia

Jeżeli Słuchacz regularnie uczestniczy w zajęciach z przedmiotów nauczania i jest w nich aktywny, oraz uzyska bardzo dobre oceny cząstkowe z przedmiotów nauczania nauczyciel uczący danego przedmiotu może zwolnić słuchacza z ustnych egzaminów semestralnych.

Wpłatę na Radę Słuchaczy należy dokonać na konto 49 1090 1098 0000 0001 4999 9008 (nowy nr konta)

Plan zajęć

Kalendarium

22.01.2024 r. godz. 15:00

Rozpoczęcie zajęć w poszczególnych semestrach wg planu zajęć słuchaczy

Do 02.02.2024 r.

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych

Do 29.03.2024r.

Ostateczny termin złożenia prac kontrolnych przez słuchaczy klas: 8A, 8B

08.04.2024r.

Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach: 8A i 8B

09.04.2024r. godz. 15:30

Rada Pedagogiczna dopuszczająca słuchaczy semestru letniego, klas: 8A i 8B do sesji egzaminacyjnej

10.04 - 17.04.2024r.

Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy klas: 8A i 8B

18.04.2024r. godz. 15:30

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas: 8A, 8B programowo najwyższych

25.04.2024 r. godz. 16:00

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły dla słuchaczy klas: 8A i 8B

Do 24.05.2024 r.

Ostateczny termin złożenia prac kontrolnych słuchaczy pozostałych klas

10.06.2024 r.

Zakończenie zajęć edukacyjnych w pozostałych semestrach

11.06.2024 r. godz. 15:30

Rada pedagogiczna dopuszczająca słuchaczy do sesji egzaminacyjnej

12 – 18.06.2024 r.

Sesja egzaminacyjna „letnia”

19.06.2024r. godz. 15:30

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna pozostałych klas

egzaminy sesja letnia 2024 r.

Matura USTNA 2024

Matura PISEMNA 2024