CKZ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Fryzjer

Zawód fryzjera należy do branży rozwijającej się niezwykle dynamicznie. Doskonalenie i wdrażanie nowych technologii wykonywania zabiegów, nowoczesnego sprzętu oraz technik pracy sprawiają, że umiejętności fryzjera muszą nieustannie nadążać za postępującym rozwojem w tej dziedzinie.

Cukiernik

Cukiernik wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane ze sporządzaniem półproduktów i wyrobów cukierniczych oraz ich dekorowaniem.

Kucharz

Kucharz sporządza różne potrawy z surowców roślinnych i zwierzęcych, wyroby ciastkarskie i desery oraz napoje z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych.

Ślusarz

Osoby posiadająca dyplom potwierdzający kwalifikację zawodową mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych, jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń.

Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.

Mechanik - monter maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Podstawowym zadaniem mechanika maszyn i urządzeń do obróbki metali jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego w zakładzie.

Elektryk

Zadania zawodowe związane są z wykonywaniem i uruchamianiem instalacji elektrycznej oraz montowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej a także wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Elektronik

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Podstawowym zadaniem mechanika maszyn i urządzeń do obróbki metali jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego w zakładzie.

Technik mechanik

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Podstawowym zadaniem mechanika maszyn i urządzeń do obróbki metali jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego w zakładzie.

Technik elektronik

Elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój branży elektronicznej. W związku z czym istnieje zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane w tym zawodzie. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych.

Technik budownictwa

Kształcenie w zawodzie technik budownictwa jest oczekiwane przez rynek pracy. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie na terenie Polski występuje na stałym poziomie, w kilku województwach naszego kraju występują braki pracowników budowlanych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie energetyki. Ze względu na troskę o ochronę środowiska, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą. Zadania zawodowe związane są z odczytywaniem dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii, montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, prowadzeniem serwisu oraz kontrolą działania urządzeń, instalacji i systemów energetyki odnawialnej, a także prowadzenia napraw i modernizacji istniejących instalacji.

Technik elektryk

Technik elektryk to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie elektroenergetyki. Zadania zawodowe związane są z wykonywaniem i uruchamianiem instalacji elektrycznej oraz montowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej a także wykonywania konserwacji oraz przeprowadzaniem obsługi instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

KLASY

Cukiernik

Mechanik pojazdów samochodowych

Ślusarz

Operator obrabiarek skrawających

Mechanik - monter maszyn i urządzeń

Elektryk

Elektronik

Technik mechanik

Technik elektronik

Technik elektryk

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik pojazdów samochodowych

Technik budownictwa

Kalendarium

29.08.2023 r. godz. 10.00

Zebranie rady pedagogicznej. Organizacja pracy w roku szkolnym 2023/2024.

04.09.2023 r. godz. 09:00

Rozpoczęcie roku szkolnego.

04.09.2023r. godz.16.00

Zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych.

05-08.09.2023 r.

Zebrania z Rodzicami uczniów pozostałych klas.

Do 09.09.2023 r.

Przekazanie przez wychowawców wicedyrektorowi zaktualizowanej informacji o liczbie uczniów w klasie.

Do 12.09.2023 r.

Poinformowanie uczniów oraz rodziców(opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych.

Do 11.09.2023 r.

Umieszczenie w dzienniku elektronicznym rozkładów materiałów z przedmiotów. Opracowanie planów pracy zespołów przedmiotowych i przekazanie ich wicedyrektorowi.

14.09.2023 r. godz.13:00

Zebranie rady pedagogicznej. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.

12.11.2023 r.

Poinformowanie uczniów, rodziców(opiekunów prawnych) klas 5TEE, 5TE o przewidywanych ocenach końcoworocznych z przedmiotów zawodowych. Zebranie z Rodzicami.

13.12.2023 r.

Zakończenie klasyfikacji końcoworocznej z przedmiotów zawodowych klas 5TEE, 5TE.

14.12.2023 r. godz. 10.00

Złożenie sprawozdań klasyfikacyjnych wicedyrektorowi.

14.12.2023 r. godz.13.00

Zebranie Rady Pedagogicznej. Klasyfikacja końcoworoczna z przedmiotów zawodowych klas 5TEE, 5TE.

23.12.2023 r.-31.12.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

05.01.2024 r. godz. 15.00

Zakończenie klasyfikacji śródrocznej w pozostałych klasach. Złożenie sprawozdań klasyfikacyjnych w gabinecie wicedyrektora.

11.01.2024 r. godz.13.00

Zebranie Rady Pedagogicznej. Klasyfikacja śródroczna pozostałych klas.

29.01-11.02.2024 r.

Ferie zimowe.

28.03-02.04.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

04-23.05.2024 r.

Egzamin maturalny. Zgodnie z harmonogramem CKE.

Do 29.05.2024 r.

Poinformowanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) pozostałych klas o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

06.06.2024 r. godz. 15:00

Zakończenie klasyfikacji w pozostałych klasach i złożenie sprawozdań klasyfikacyjnych w gabinecie wicedyrektora.

07.06.2024 r. godz. 13:00

Zebranie Rady Pedagogicznej. Klasyfikacja roczna.

03-18.06.2024 r.

Egzamin zawodowy. Sesja czerwiec –lipiec 2024..

21.06.2024 r. godz. 09:00

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

21.06.2024 r. godz. 11:00

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Szkoły Branżowej I St.

24.06.2024 r. godz. 10.00

Rada pedagogiczna. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2023/2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

02-03.11.2023r.

05.04.2024r. Dzień otwarty CEZ

02.05.2024r.

07.05.2024r. Egzamin maturalny z języka polskiego

08.05.2024r. Egzamin maturalny z matematyki

09.05.2024r. Egzamin maturalny z języka angielskiego

31.05.2024r.

Dodatkowo 3 dni zarezerwowane na egzaminy zawodowe

Egzamin zawodowy 2024

Egzaminy zawodowe formuła 2019

Egzamin kucharz HGT.02

Egzamin Fryzjer FRK.01

Egzamin elektryk, technik elektryk ELE.02

Egzamin elektronik, technik elektronik ELM.02

Egzamin mechanik - ślusarz MEC.08

Egzamin technik mechanik MEC.05

Egzamin mechanik pojazdów samochodowych MOT.05