CKZ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Fryzjer

Zawód fryzjera należy do branży rozwijającej się niezwykle dynamicznie. Doskonalenie i wdrażanie nowych technologii wykonywania zabiegów, nowoczesnego sprzętu oraz technik pracy sprawiają, że umiejętności fryzjera muszą nieustannie nadążać za postępującym rozwojem w tej dziedzinie.

Cukiernik

Cukiernik wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane ze sporządzaniem półproduktów i wyrobów cukierniczych oraz ich dekorowaniem.

Kucharz

Kucharz sporządza różne potrawy z surowców roślinnych i zwierzęcych, wyroby ciastkarskie i desery oraz napoje z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych.

Mechanik motocyklowy

Mechanik motocyklowy wykonuje zadań zawodowe związane z użytkowaniem, diagnostyką, obsługą oraz naprawą pojazdów motocyklowych. Czynności zawodowe mechanika motocyklowego obejmują także demontaż i montaż pojazdów motocyklowych, ich rozruch, regulację oraz zabezpieczenia antykorozyjne.

Ślusarz

Osoby posiadająca dyplom potwierdzający kwalifikację zawodową mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych, jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń.

Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.

Mechanik - monter maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Podstawowym zadaniem mechanika maszyn i urządzeń do obróbki metali jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego w zakładzie.

Elektryk

Zadania zawodowe związane są z wykonywaniem i uruchamianiem instalacji elektrycznej oraz montowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej a także wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Elektronik

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Podstawowym zadaniem mechanika maszyn i urządzeń do obróbki metali jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego w zakładzie.

Technik mechanik

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Podstawowym zadaniem mechanika maszyn i urządzeń do obróbki metali jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego w zakładzie.

Technik mechanik lotniczy

Technik mechanik lotniczy to zawód uwzględniający obecne uwarunkowania dotyczące personelu technicznego obsługującego statki powietrzne. Ze względu na bezpieczeństwo latania wymagane są od personelu technicznego kompetencje, których uzyskanie ułatwia posiadanie zawodu technik mechanik lotniczy.

Technik elektronik

Elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój branży elektronicznej. W związku z czym istnieje zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane w tym zawodzie. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych.

Technik budownictwa

Kształcenie w zawodzie technik budownictwa jest oczekiwane przez rynek pracy. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie na terenie Polski występuje na stałym poziomie, w kilku województwach naszego kraju występują braki pracowników budowlanych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie energetyki. Ze względu na troskę o ochronę środowiska, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą. Zadania zawodowe związane są z odczytywaniem dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii, montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, prowadzeniem serwisu oraz kontrolą działania urządzeń, instalacji i systemów energetyki odnawialnej, a także prowadzenia napraw i modernizacji istniejących instalacji.

Technik elektryk

Technik elektryk to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie elektroenergetyki. Zadania zawodowe związane są z wykonywaniem i uruchamianiem instalacji elektrycznej oraz montowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej a także wykonywania konserwacji oraz przeprowadzaniem obsługi instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

KLASY

Cukiernik

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik motocyklowy

Ślusarz

Operator obrabiarek skrawających

Mechanik - monter maszyn i urządzeń

Elektryk

Elektronik

Technik mechanik

Technik mechanik lotniczy

Technik elektronik

Technik elektryk

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik pojazdów samochodowych

Technik budownictwa

Kalendarium

29.08.2022 r. godz. 09.00

Zebranie rady pedagogicznej. Organizacja pracy w roku szkolnym 2022/2023.

01.09.2022 r. godz. 09:00

Rozpoczęcie roku szkolnego.

02.09.2022r. godz.16.00

Zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych.

05-09.09.2022 r.

Zebrania z Rodzicami uczniów pozostałych klas.

Do 09.09.2022 r.

Opracowanie programu pracy wychowawczej dla poszczególnych klas do realizacji w bieżącym roku szkolnym. (odp. wychowawcy klas).

Do 09.09.2022 r.

Poinformowanie uczniów oraz rodziców(opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych.

Do 10.09.2022 r.

Umieszczenie w dzienniku elektronicznym rozkładów materiałów z przedmiotów. Opracowanie planów pracy zespołów przedmiotowych i przekazanie ich wicedyrektorowi.

16.09.2022 r. godz.14:00

Zebranie rady pedagogicznej. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.

13.12.2022 r.

Poinformowanie uczniów, rodziców(opiekunów prawnych) klas 4TEEg, 4TLg, 4TEg o przewidywanych ocenach końcoworocznych z przedmiotów zawodowych. Zebranie z Rodzicami.

16.12.2022 r. godz.15.00

Zakończenie klasyfikacji końcoworocznej z przedmiotów zawodowych klas 4TEEg, 4TLg, 4TEg i przekazanie wicedyrektorowi.

19.12.2022 r. godz. 10.00

Złożenie sprawozdań klasyfikacyjnych wicedyrektorowi.

20.12.2022 r. godz.16.00

Zebranie Rady Pedagogicznej. Klasyfikacja końcoworoczna z przedmiotów zawodowych klas 4TEEg, 4TLg, 4TEg.

23.12.2022 r.-31.12.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

11.01.2023 r. godz. 10.00

Zakończenie klasyfikacji śródrocznej w pozostałych klasach. Złożenie sprawozdań klasyfikacyjnych w gabinecie wicedyrektora.

12.01.2023 r. godz.14.00

Zebranie Rady Pedagogicznej. Klasyfikacja śródroczna pozostałych klas.

16.01-29.01.2023 r.

Ferie zimowe.

08-10.02.2023 r.

Zebrania z rodzicami.

06.04-11.04.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

04-23.05.2023 r.

Egzamin maturalny. Zgodnie z harmonogramem CKE.

Do 03.06.2023 r.

Poinformowanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) pozostałych klas o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

08-09.06.2023 r.

Zebrania z Rodzicami od godz. 16.00.

14.06.2023 r. godz. 10:00

Zakończenie klasyfikacji w pozostałych klasach i złożenie sprawozdań klasyfikacyjnych w gabinecie wicedyrektora.

15.06.2023 r. godz. 14:00

Zebranie Rady Pedagogicznej. Klasyfikacja roczna.

01-18.06.2023 r.

Egzamin zawodowy. Sesja czerwiec –lipiec 2023..

23.06.2023 r. godz. 09:00

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

23.06.2023 r. godz. 10:00

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Szkoły Branżowej I St.

23.06.2023 r. godz. 12.00

Rada pedagogiczna. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2022/2023.

31.10.2022r. 02.05.2023r. 04-08.05.2023r. 09.06.2023r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Egzamin zawodowy

Egzaminy zawodowe formuła 2019

Egzamin kucharz HGT.02

Egzamin Fryzjer FRK.01

Egzamin elektryk, technik elektryk ELE.02

Egzamin elektronik, technik elektronik ELM.02

Egzamin mechanik - monter maszyn i urządzeń MEC.03

Egzamin technik mechanik MEC.05

Egzamin mechanik pojazdów samochodowych MOT.05